trò chơi 2 người trên Kiss Reels of Rock: Tr ch?i m?i N go slot v?i n?m tnh n?ng quay mi?n ph!

Ch?i N N ?? di?n ra trong vi?c gi?i quy?t th? gi?i c?a Rock n cu?n v?i tr ch?i khe tr?c tuy?n c?a h? d?a trn n? h?n tr? l?i mang tnh bi?u t??ng! Kiss Reels of Rock c 5 tnh n?ng quay mi?n ph ?ng kinh ng?c v nhi?u hnh ??ng bng n?. ??c ?? tm hi?u thm!

Ch?i Kiss Reels of Rock t?i cc sng b?c sau:

Ba?n ?a s?n sang ?? qua?y ch?a? Tour c? th? gi?i v?i ban nh?c rock mang tnh bi?u t??ng Kiss in Play V?i n?m tnh n?ng quay mi?n ph v cc c?i ti?n trong tr ch?i ng?u nhin bao g?m cc cu?n ???c ??ng b? ha v hoang d? ng?u nhin, tr ch?i ny c r?t nhi?u hnh ??ng!

B?n c th? ch?i Kiss Reels of Rock nh? cc sng b?c tr?c tuy?n sau:

Sng b?cTh??ngCi nt
Sng b?c Mirax kh?ng c ti?n g?i40 vng quay mi?n ph kh?ng c ti?n g?ic, Brazil, Canada, Nh?t B?n, New ZealandYu c?u ti?n th??ng ny
Yojucasino15 Spin mi?n ph Kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
7 bit50 vng quay mi?n ph kh?ng g?i ti?n + $/? 00 ho?c 5BTC th??ngc, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New ZealandYu c?u ti?n th??ng ny
Kosmonaut100 vng quay mi?n ph + $ 500c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
Ilucki22 Spin mi?n ph Kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
Katsubet50 vng quay mi?n ph kh?ng c ti?n g?i + $ 1500 ti?n th??ngc, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New ZealandYu c?u ti?n th??ng ny
Bitstarz25 vng quay mi?n ph kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
Shambala20 Spin mi?n ph Kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
Bizzo30 Spin mi?n ph Kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
? l?i sng b?c20 Spin mi?n ph Kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!c, Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand,Yu c?u ti?n th??ng ny
Casumo 202220 Spin mi?n ph Kh?ng c ti?n th??ng ti?n g?i!Brazil, Canada, ??c, Nh?t B?n, New Zealand, V??ng qu?c AnhYu c?u ti?n th??ng ny
?i?n la50 vng quay mi?n ph kh?ng c ti?n g?iV??ng qu?c AnhYu c?u ti?n th??ng ny
Sng b?c Betfair50 vng quay mi?n ph kh?ng c ti?n g?iV??ng qu?c AnhYu c?u ti?n th??ng ny
MRQ UK30 vng quay mi?n ph kh?ng ??t c??cV??ng qu?c AnhYu c?u ti?n th??ng ny

*p d?ng nghim ng?t 18+ T & C. Vui lng ?nh b?c c trch nhi?m.

Kiss cu?n phim t?ng quan c?a Rock

N? h?n c?a logo rock

Kiss l m?t trong nh?ng ban nh?c rock mang tnh bi?u t??ng nh?t trn th? gi?i. T?o m?t tn tu?i cho b?n than cho cc bu?i bi?u di?n tr?c ti?p v trang ?i?m ??c ?o c?a h? bao g?m b?n tn l?a vo ?m ??ng v pho hoa hoang d?. Kh?ng c?n ph?i ni r?ng ch?i N go s s Kiss reels c?a tr ch?i khe ? kh?ng ph?i l hnh ??ng ng?n!

??c ?nh gi khe tr?c tuy?n c?a chng t?i ?? tm hi?u nh?ng g mong ??i t? tr ch?i, cc tnh n?ng c?a n v n?i ch?i.

Thi?t k? tr ch?i

Khi b?n b?t ??u tr ch?i, b?n ???c g?p h?n trn san kh?u, gi?a ch??ng trnh v?i m?t san v?n ??ng ??y nh?ng ng??i ham m? la ht s?n sng ?? ?! M?i tnh n?ng chnh c?a tr ch?i c?ng ???c hi?n th? bao g?m n?m vng quay mi?n ph tour du l?ch th? gi?i Cc ?i?m ??n, l??i m? r?ng, spin mi?n ph encore v ??ng b? ha cu?n v?i s? nhan hoang d?. Nh?p vo Ti?p t?c ?? m? b?ng tr ch?i chnh v b?t ??u ch?i. Hnh ?nh m? ??u r?t ?n t??ng v?i ban nh?c ???c gi?i thi?u trn san kh?u v l??i ??c ?o xu?t hi?n trn mn hnh my tnh ?? bn ho?c mn hnh di ??ng c?a b?n. Kh?ng c g ng?c nhin, tr ch?i khe c nh?c n?n Epic Kiss!

Tr??c khi b?n b?t ??u, lm quen v?i cc ?i?u khi?n v tnh n?ng khc nhau. B?n th?m ch c th? ch?i tr ch?i ? ch? ?? demo ?? dng th? tr??c khi ??t c??c ti?n th?t. D?c theo c? s? c?a cc cu?n l ty ch?n ?? ?i?u ch?nh m?c BET. Tr ch?i c th? ch?i t? 0,10 ??n ? 00 m?i l?n quay v?i ??t c??c m?c ??nh l ?50. Chuy?n ??i cc ky hi?u -/+ ?? ?i?u ch?nh ?i?u ny cho ph h?p v?i ngan sch c?a b?n. C m?t ty ch?n ?? ??t tr ch?i thnh autoplay cho m?t l??ng spin ???c ch? ??nh n?u b?n mu?n trnh lin t?c nh?n nt spin. B?n c th? thm vo m?t s? ci ??t b? sung ? ?ay ?? bao g?m khi t? ??ng pht nn d?ng trong tr??ng h?p s? d? c?a b?n gi?m xu?ng m?t m?c nh?t ??nh.

N? h?n c?a cc bi?u t??ng ?

Cc cu?n ban ??u ???c ??t thnh m?t kh?ng gian bi?u t??ng 2, 3, 4, 4, 3, 2 ???c thi?t l?p, nh?ng khi ???c kch ho?t trong cc spin mi?n ph, c tnh n?ng cu?n m? r?ng c th? ?i?u ch?nh cc cu?n thnh 6 4 cho m?t l??ng ???c ??t vng quay mi?n ph.

Khi b?n ch?i, b?n s? ?i du l?ch kh?p th? gi?i v?i ban nh?c rock huy?n tho?i tham gia cc qu?c gia v thnh ph? bao g?m Detroit, Johannesburg, Sydney, London, Rio de Janeiro v Tokyo. Cc cu?n hi?n th? cc khu?n m?t ???c s?n c?a d?i c?ng v?i cc ch? ci v s? t?o nn cc ky hi?u gi tr? th?p h?n. Ngoi ra cn c cc bi?u t??ng khc ?? xem ra bao g?m bi?u t??ng hoang d? k? l?c v bi?u t??ng phan tn my bay.

Kissreels of Rock ?? ???c pht tri?n b?ng c?ng ngh? HTML5 c ngh?a l n c th? ???c th??ng th?c trn b?t k? thi?t b? no v c m?t thi?t k? ?p ?ng ho?t ??ng trn di ??ng ho?c my tnh ?? bn.

Khi b?n b?t ??u quay cc cu?n, cc bi?u t??ng s? di chuy?n xu?ng m?i cu?n ?? ???c thay th? b?ng cc bi?u t??ng m?i xu?t hi?n t? trn cao. Cc bi?u t??ng khu?n m?t bao g?m hai kh?ng gian bi?u t??ng trn cc cu?n v c th? xu?t hi?n ??y ?? ho?c b? che khu?t m?t ph?n ty thu?c vo n?i chng h? cnh.

Tnh n?ng tr ch?i

Kiss Reels of Rock ???c ?ng gi v?i nhi?u tnh n?ng ng?u nhin h?n m?t san v?n ??ng ??y ng??i ham m? Kiss! Ki?m tra m?t s? tnh n?ng chnh c?a tr ch?i d??i ?ay:

Kha v t?i

Tnh n?ng ny c th? ???c kch ho?t ng?u nhin t?i b?t k? ?i?m no trong tr ch?i chnh. N c?ng ho?t ??ng trong su?t tnh n?ng Spins mi?n ph. Hai cu?n s? kha v ??ng b? ha. Cc cu?n ph h?p c th? l cu?n 1 v 6, 2 v 5 ho?c 3 v 4 v b?t k? c?p cu?n no ???c ??ng b? ha s? hi?n th? cng m?t ky hi?u.

N? h?n c?a ?

Li xe cho t?i hoang d?

Drive Me Wild l m?t tnh n?ng ???c kch ho?t ng?u nhin khc c th? x?y ra b?t c? lc no trong tr ch?i chnh. Tnh n?ng ny kh?ng ho?t ??ng trong cc vng quay mi?n ph m?c d. Tnh n?ng ny thm m?t hoang d? ng?u nhin vo cc cu?n v?i s? nhan 2x ?nh km.

Vng quay mi?n ph tour du l?ch th? gi?i

Landing ba phan tn trong tr ch?i chnh s? kch ho?t tnh n?ng Spins World Tour mi?n ph. Ng??i ch?i ???c cung c?p c? h?i ?? l?a ch?n t? n?m ?i?m ??n th? gi?i bao g?m Johannesburg, Sydney, London, Rio de Janeiro v Tokyo. M?i ?i?m ??n s? c m?t s? l??ng cc vng quay mi?n ph khc nhau c?ng nh? cc vng quay mi?n ph Encore m? r?ng cc cu?n ??n l??i c kch th??c 6 4.

N? h?n cu?n c?a cc vng quay mi?n ph ?

S? l??ng cc vng quay mi?n ph v cc vng quay mi?n ph encore nh? sau:

  • Spins mi?n ph c?a Johannesburg ?20 vng quay mi?n ph v 1 encore spin mi?n ph
  • Sydney mi?n ph quay ?16 vng quay mi?n ph v 2 vng quay mi?n ph encore
  • Luan ??n mi?n ph quay ?12 vng quay mi?n ph v 3 vng quay mi?n ph encore
  • Rio de Janeiro Spins mi?n ph
  • Tokyo Spin mi?n ph ?4 vng quay mi?n ph v 5 vng quay mi?n ph encore

V?i m?i vng quay mi?n ph, 2 cu?n s? ???c ??ng b? ha v?i tnh n?ng kha v t?i ho?t ??ng trong qu trnh quay mi?n ph. Trong cc vng quay mi?n ph c?a Encore, l??i ?i?n m? r?ng ?? t?o thnh c?u trc reel 6 4 cho ng??i ch?i 4096 cch ?? ginh chi?n th?ng. T?t c? cc lo?i hoang d? trong cc vng quay mi?n ph ?i km v?i s? nhan 2x. Tnh n?ng ny kh kh ?? kch ho?t m?c d r?t kin nh?n v c th? c?n ph?i c m?t kho?n ti?n m?t l?n!

N? h?n c?a cau h?i th??ng g?p c?a rock

RTP c?a tr ch?i l g?

Kiss Reels of Rock c RTP l 96,2% v v?y n ch? cao h?n m?t cht so v?i m?c trung bnh. Tr ch?i l ph??ng sai r?t cao nn b?t k? chi?n th?ng l?n no c?ng s? xu?t hi?n r?t th??ng xuyn, n?u ? t?t c? trong phin c?a b?n.

C tnh n?ng quay mi?n ph kh?ng?

Tr ch?i c n?m tnh n?ng quay mi?n ph khc nhau c th? ???c kch ho?t b?ng cch h? cnh ba phan tn my bay trong tr ch?i chnh. Khi b?t ??u tnh n?ng ny, ng??i ch?i s? c c? h?i l?a ch?n t? n?m ?i?m ??n cc vng quay mi?n ph, m?i ?i?m c m?t s? l?n quay mi?n ph v cc vng quay mi?n ph.

Kch th??c ??t c??c t?i thi?u/t?i ?a l bao nhiu?

Tr ch?i c th? ???c ch?i t? 0,10 ??n ? 00 m?i l?n quay, tr ch?i s? m?c ??nh l m?t c??c ?

N? h?n reels c?a b?n n rock

Cc v? tr tr?c tuy?n d?a trn ban nh?c rock ?? ???c ch?ng ki?n ??s? n?i ti?ng r?t l?n trong nh?ng n?m g?n ?ay v?i cc t?a game bao g?m sng N hoa h?ng v xe my t? Netent v ch?i N go s ZZ Top Roadside Riches. ? ch? l v?n ?? th?i gian tr??c khi m?t nh pht tri?n ?? gi?i quy?t ban nh?c rock mang tnh bi?u t??ng nh?t m?i th?i ??i, Kiss! Ch? ring cc thnh vin c?a ban nh?c t?o nn m?t tr ch?i khe tr?c quan ?ng kinh ng?c, v?i s?n khu?n m?t d? nh?n bi?t c?a h?, cc b?n cng nhm xu?t hi?n trn cc cu?n phim s?n sng ?? ?!

Tr ch?i ny c r?t nhi?u y?u t? khc nhau bao g?m n?m vng quay mi?n ph v?i cc cu?n m? r?ng trong cc vng quay mi?n ph c?a Encore, nh?ng kh?ng d? ?? kch ho?t tnh n?ng ny, v v?y ??ng mong ??i ???c nhn th?y nh?ng chi?n th?ng l?n trong tr ch?i ny. N nhn vo am thanh tuy?t v?i m?c d v ng??i ham m? c?a ban nh?c s? hon ton yu thch tr ch?i!


M?t ng??i ch?i may m?n v?a ginh ???c $ 2,459,124 t?i Sng b?c Bitstarz, b?n c th? l ng??i ti?p theo kh?ng?

Qu?ng co sng b?c bitstarz


Ti?n th??ng tr?c tuy?n mi?n ph - freespinny.com